งานบริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม

งานบริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

 • คัดแยกและฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบถูกหลักสุขาภิบาล
 • รับกากอุตสาหกรรมอันตราย หรือของเสียเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้แล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่
 • ติดต่อและประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
 • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

จากการที่ทั้งสองบริษัทได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ลำดับที่ 105) และการกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ ทำเชื้อเพลิงสังเคราะห์ จากตัวทำละลายและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ลำดับที่ 106) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ประเภท 105 รวมทั้งใบอนุญาตลำดับที่ 88 และ 101 นั้น ส่งผลให้บริษัทสามารถประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมประเภท

 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งมีลักษณะคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  เศษหิน ปูน ทราย, เศษยางธรรมชาติ,เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะห์, เศษโลหะและโลหะผสม, เศษชิ้นส่วนพืช, เศษผ้า ด้าย
  หรือสิ่งทอ, เศษชิ้นส่วนไม้, เศษกระดาษ, เศษไขมันสัตว์ , เศษแก้ว กระจก กระเบื้องเคลือบหรือเซรามิก
 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามประเภท ชนิด ส่วนผสม
  หรือองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ กากตะกอนซัลเฟอร์ไดออกไซด์,ฝุ่นจากเตาปูนซีเมนต์, ทรายขัดผิวที่ใช้งานแล้ว,ทรายที่ใช้งานแล้วจากเบ้าหล่อ วัสดุทนไฟหรือความร้อนที่ใช้งานแล้ว,โคลนเจาะ ตะกรัน เถ้า สารเร่งปฏิกิริยาต่างๆที่ใช้งานแล้ว กากแร่หรือหางแร่, ฝุ่นที่ได้จากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, กากตะกอนที่รีดน้ำแล้ว

สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ประเภท 106 บริษัทสามารถรับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมประเภท

 • น้ำมันหล่อลื่น น้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้งานแล้วผ่านกระบวนการเพื่อกลับมาใช้ใหม่
 • นำกากสี กากตะกอนสี เศษผ้าปนเปื้อนและถุงมือปนเปื้อน(สี น้ำมันหรือตัวทำละลาย) มาผ่านกระบวนการทำเชื้อเพลิงผสม
 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผสมกับวัตถุดิบอื่น เพื่อผลิตอิฐประสาน อิฐปูพื้น อิฐบล็อกและถังบ่อเกรอะ

วิธีการบำบัดและกำจัด

ขั้นตอนการฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบถูกหลักสุขาภิบาล 071

ขั้นตอนการนำกากตะกอนมาทำอิฐประสาน, อิฐปูพื้น และอิฐบล็อก 049

กระบวนการกำจัดภาชนะเปล่าปนเปื้อนสารเคมีและน้ำมัน 049 และ 051

กระบวนการผลิตสารปรับปรุงดิน 083 จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

กระบวนการทำเชื้อเพลิงผสม (รหัสกำจัด 042)

กระบวนการเก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปรสภาพ

กระบวนการรีไซเคิลหลอดไฟใช้แล้ว

ขั้นตอนการดำเนินงาน

รวบรวมกากอุตสาหกรรมจากผู้ก่อกำเนิด

ขนส่งกากอุตสาหกรรมมายังโรงงาน

ชั่งน้ำหนักและตรวจสอบกากอุตสาหกรรมไปกำจัดตามประเภท

ระบบการขนส่ง

การขนส่ง กากอุตสาหกรรม จากโรงงานลูกค้ามายังบริษัททั้งสองไม่ว่าจะเป็นที่ บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด หรือ บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด บริษัทของเราได้มีการจัดระบบการขนส่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รถขนส่งออกแบบเฉพาะ สำหรับขนส่งกากอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ได้แก่

 • รถขนส่งที่ใช้ได้แก่ รถบรรทุก (Tanker truck) สำหรับของเสียที่เป็นของเหลว
 • รถบรรทุก (Roll-off) สามารถเคลื่อนย้ายกล่องบรรจุ (Box Roll-off)
 • รถบรรทุก (Drum Truck) สำหรับของเสียที่เป็นของแข็งหรือบรรจุถัง 200 ลิตร

พนักงานขับรถทุกคนผ่านการอบรม และมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 เพื่อการรับงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้ออกใบกำกับการขนส่ง ( Manifest Form ) ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ประกอบการเคลื่อนย้ายให้กับผู้ขนส่งของเสียอันตรายหรือ ผู้เก็บรวบรวมบำบัด และกำจัดของเสียอันตราย เพื่อใช้ในการติดตามการขนส่งของเสียอันตราย ตามระบบเอกสารการขนส่งอย่างเคร่งครัด

ภาพประกอบ

สถานีชั่งน้ำหนัก

จุดพักของเสีย

การลำเลียงของเสีย

คนงานจัดการหน้างาน

จุดพักของเสีย

รถบรรทุก Roll-Off เดี่ยว

การผสมของเสีย

การผสมของเสีย

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ใส่ใจในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

      

Address

324/37 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนน สรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

324/37 Bangna Residence  Sanphawut Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

แฟกซ์ : 02-026-6922


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-026-6921  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved