ยินดีต้อนรับสู่ เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี และ เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด วัตถุประสงค์ของบริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

งานบริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด รับให้คำปรึกษาด้านการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม บริษัทของเรามีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคืนประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในบริเวณใกล้เคียง ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

คัดแยกและฝังกลบ

คัดแยกและฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล

รับกากอุตสาหกรรมอันตราย

รับกากอุตสาหกรรมอันตราย หรือของเสียเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่

ติดต่อและประสานงาน

ติดต่อและประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยื่นขออนุญาต
นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสาธารณะต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม

ข้อมูลที่ตั้งศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดแล้อม

มุ่งมั่นทำงานตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข ตระหนักใส่ใจในระบบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้ง ให้เกิดความผาสุกของสังคม เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทเอเซีย เวสต์ แมนเนทเมนท์ จำกัด ได้ผ่านการประเมินระบบบริหารคุณภาพ  (ISO 9001:2015 , 45001: 2018  โดยเฉพาะระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2015 ในการควบคุมมาตรฐานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วในปี 2562

วิธีการบำบัดและกำจัด

การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (071)

นำกากอุตสาหกรรมประเภทของเสีย ไม่อันตราย เช่น เศษโฟม กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทรายหล่อแบบ เซรามิค เศษกระดาษ เศษไม้ เศษปูนคอนกรีต ขี้เถ้าหนัก ขี้เถ้าลอย เป็นต้น นำมาฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล ทางบริษัทของเรามีความสามารถรองรับ
กากอุตสาหกรรมได้มากกว่า 500 ตัน/วัน

การทำอิฐประสาน (049)

ดำเนินการโดยนำกากอุตสาหกรรมประเภทของเสียที่ไม่เป็นอันตราย นำมาเป็นส่วนผสมในการทำอิฐประสาน สำหรับนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป ตัวอย่างกากอุตสาหกรรม ได้แก่ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทรายหล่อแบบ ผงเหล็ก ฝุ่นเหล็ก เป็นต้น บริษัทมีความสามารถในการผลิตหรือทำอิฐประสานได้มากกว่า 2,000 ก้อน/เครื่อง/วัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดจำหน่าย
แต่ผลิตเพื่อการทำมวลชนสัมพันธ์ เท่านั้น

การทำเชื้อเพลิงผสม (042)

ดำเนินการโดยนำกากอุตสาหกรรมประเภทของเสียอันตรายที่มีค่าความร้อน มาผ่านกระบวนการสับให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ และนำมาเข้ากระบวนการทำเชื้อเพลิงผสม โดยให้ได้ค่าความร้อนตามที่กำหนด จากนั้นนำเข้ากำจัดในเตาเผากากอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น กากอุตสาหกรรม สำหรับทำเชื้อเพลิงผสม ได้แก่วัสดุปนเปื้อน กากสี กากกาว เศษผ้าและถุงมือปนเปื้อน วัสดุดูดซับ เป็นต้น

การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการอื่นๆ
(049, 051)

สำหรับการนำกากประเภทของเสียนำกลัยมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการอื่นๆ ได้แก่ วิธีการกำจัด ภาชนะปนเปื้อน การล้างบรรจุภัณฑ์ประเภท
ถัง 200 ลิตร ที่ปนเปื้อนมาผ่านกระบวนการล้างด้วยเครื่องล้างถัง
/วิธีการกำจัดแบตเตอรี่ รวบรวมและส่งรีไซเคิล/วิธีการกำจัด หลอดไฟ นำหลอดไฟ เข้าเครื่องบด และนำของเสียที่ได้ส่งรีไซเคิล
/วิธีการกำจัด ตัวทำลาย การนำตัวทำลายประเภทต่างๆเข้ากระบวน
การกลั่น เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การทำสารปรับปรุงดิน (083)

สำหรับการจัดทำสารปรับปรุงดิน ทางบริษัทจะนำกากอุตสาหกรรมประเภทของเสียที่ไม่เป็นอันตราย มาเป็นส่วนผสมในการทำสารปรับปรุงดิน ตัวอย่างเช่น กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ขี้เถ้าลอย ปูนขาว ยิปซั่ม ทรายหล่อแบบ เป็นต้น

ขั้นตอนบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม

รวบรวมกากอุตสาหกรรมจากผู้ก่อกำเนิด

ขนส่งกากอุตสาหกรรมมายังโรงงาน

ชั่งน้ำหนักและตรวจสอบกากอุตสาหกรรม
ไปกำจัดตามประเภทและดำเนินตามขั้นตอนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ใส่ใจในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

      

Address

324/37 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนน สรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

324/37 Bangna Residence  Sanphawut Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

แฟกซ์ : 02-026-6922


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-026-6921  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved